Mesleki Akciğer Hastalıklarından Korunma
Dr. Elif HATMAN ALTUNTAŞ

Özet10.5152/gghs.2019.020

Mesleki akciğer hastalıklarının oluşturdukları gerçek hastalık yükü tam olarak bilinmemekle birlikte pek çok ülkenin meslek hastalıkları bildirim sistemine göre mesleki akciğer hastalıkları en sık görülen meslek hastalıkları arasında yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından mesleki etkilenim sonucu her yıl 850.000 ölüm ve 24 milyon yaşam yılı kaybının meydana geldiği ve mesleki etkilenim sonucu olan ölümler arasında en sık nedeninin 318.000 kişinin ölümüne yol açan kronik obstruktif akciğer hastalıklara (KOAH) bağlı ölümler olduğu vurgulanmaktadır. Tümüyle mesleki etkilenim sonucu ortaya çıkan akciğer hastalıklarından asbestozis nedeniyle her yıl 7000, silikozise bağlı olarak 9000, kömür işçisi pnömokonyozuna bağlı olarak ise 14.000 kişi yaşamını yitirmektedir. Meslek hastalıklarından korunmada geçerli olan temel ilke ve yaklaşımlar mesleki akciğer hastalıkları için de geçerlidir. Meslek hastalıklarından korunmada en etkili yöntemler mesleki risklerin ortadan kaldırılması ve kontrol altına alınmasına dayalı olan birincil korunma önlemleridir. Meslek hastalıklarının önlenmesinde hiyerarşik olarak tehlikeli maddenin ortadan kaldırılması, tehlikeli maddeyi tehlikeli olmayanla yer değiştirmek, mühendislik ve yönetsel önlemlerden sonra kişisel koruyucu donanımların kullanımı sıralanmalıdır. Diğer yandan çalışma yaşamı ve ortamını yalnızca sağlığı bozucu etki ve etkileşimlerin var olduğu ortamlar olarak değil, sağlığı geliştirme uygulamaları açısından önemli bir uygulama alanı olarak görmek, çalışanların sağlık düzeyini yükseltmek amacıyla bu alanlarda gerçekleştirilebilecek müdahaleleri önceliklendirmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, izlem, mesleki hastalıklar, maruziyet
[ PDF ]