Mediasten Anatomisi
Dr. Murat KURU, Dr. Olgun Kadir ARIBAŞ

Özet 10.5152/gghs.2020.027

Mediasten; sağ ve sol plevranın iç yüzeyinde yer alan, toraksın merkezini dolduran boşluktur. Kalp ve büyük damarları, trakea ve ana bronşları, özofagus, duktus torasikus, timus, vagus ve frenik sinir gibi hayati öneme sahip organları barındırmaktadır. Önde sternum ve kaburgaların kıkırdakları, yanlarda akciğerler ve arkada torakal omurgalar ile çevrilidir. Bu alan üstte torasik girişten, altta diyafragmanın üst yüzeyine kadar uzanmaktadır. Perikard dışında fiziksel bir bariyer olmamasına rağmen mediasten alt bölümlere göre değerlendirilir. Anatomistler, cerrahlar ve radyologlar mediasteni farklı şekilde bölümlere ayırmaktadır. Anatomik olarak mediasten önde Louise açısından arkada dördüncü vertebraya uzanan bir düzlemle iki bölgeye ayrılır. Bu düzlemin üzerindeki bölge üst mediastendir. Bu düzlemin altındaki alan inferior mediasten olarak adlandırılır ve sagital olarak ön, orta ve arka olarak bölünmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mediasten, mediastinoskopi, anatomi, transvers torasik düzlem.
[ PDF ]