Mediastinal Hastalıklarda Patoloji
Dr. Halide Nur ÜRER

Özet10.5152/gghs.2020.030

Mediasten üç embriyonik tabakadan köken alan çeşitli benign ve malign tümöre kaynaklık eder. Tümörün patoloji değerlendirmesi morfolojik patern analizine dayanır. Epiteloid, iğsi hücreli, lenfositten baskın, küçük yuvarlak mavi hücreli tümör ve kistik lezyonlar temel yapılardır. Erişkinde en sık rastlanan timoma Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına göre kategorize edilir. Epitelyal hücrelerin morfolojisi ve dağılımına göre tip A, AB, B1, B2 ve B3 timoma bulunur. Atipik timoma tip A’nın bir varyantı olup özgün morfolojiye sahiptir. Mediastinal lenfomalar anatomik bölge ve organa göre farklı histolojik tablolara sahiptir. En sık Hodgkin lenfoma, T lenfoblastik lenfoma, primer mediastinal timik büyük B hücreli lenfoma gelişir. Nongonodal mediastinal germ hücreli tümörler seminomatöz ve seminomatöz dışı tümör olarak iki ana başlığa ayrılır. Yolk sac tümör, embriyonel karsinom, koriyokarsinom, miks germ hücreli tümör ve teratom seminomatöz dışı tümörlerdir. NUT karsinomu translokasyon (15;19) karakterize agresif seyirli az diferansiye karsinomdur. Mediastinal patoloji çoğu olguda biyopsi örneğin sınırlı olması ve geniş lezyon tayfı nedeniyle zorlayıcıdır. Morfolojik patern analiziyle birlikte lezyona özgü immünohistokimyasal panel tanı için önemlidir. Özellikle lenfoma ve bazı karsinomların ayırıcı tanısında in situ hibridizasyon gibi ileri moleküler patoloji yöntemleri mutlak gerekir

Anahtar Kelimeler: Timoma, mediastinal lenfoma, NUT karsinomu.
[ PDF ]