Mediasten Lenf Nodları ve İnvaziv Tanı Yöntemleri
Dr. Esra ERTAN YAZAR, Dr. Mesut BAYRAKTAROĞLU

Özet 10.5152/gghs.2020.031

Mediastinal lenfadenopatiler benign veya malign nedenli olabilirler. Benign nedenler sıklıkla granülomatöz hastalıklar (en sık tüberküloz, sarkoidoz ve reaktif hiperplazi) iken, malign nedenlerin başında ise metastatik akciğer kanseri gelmektedir. Mediastinal lenf nodları görüntüleme yöntemleri, minimal invaziv işlemler (EBUS, EUS, EUS-B) ve invaziv (mediastinoskopi) işlemlerle değerlendirilebilirler. Günümüzde mediastinoskopi sıklıkla EBUS/EUS negatif KHDAK hastalarında küratif cerrahi öncesi yanlış negatif sonuçları dışlamak amacıyla kullanılmaktadır. Minimal invaziv endosonografik işlemler ise hem tanı hem de evrelemede sensitivite ve spesifisitesi yüksek, güvenli ve tekrar edilebilir işlemler olmaları nedeniyle artan sıklıkta kullanılmaktadırlar

Anahtar Kelimeler: Mediastinal lenf nodu, evreleme, EBUS.
[ PDF ]