Mediastinal Enfeksiyonlar
Dr. Merve EKİNCİ, Dr. Akif TURNA

Özet 10.5152/gghs.2020.036

Mediyasten, toraks boşluğunun iki plevral kavite arasında yer alan bölümü olarak tanım-lanmaktadır. Mediyastinit; mediyasten içi boşluğun ve mediyastendeki organların enfeksiyonu olup nadir görülmesine rağmen yüksek mortalite oranı sebebiyle mediyastinal hastalıklar içerisin-de klinik önemini korumaktadır. Enfeksiyon akut subakut ya da kronik seyir gösterebilir. Akut mediyastinal enfeksiyonlar genellikle kardiyotorasik cerrahi, özofagus perforasyonları, orofaren-geal bölge enfeksiyonlarından sonra gelişir. Akut mediyastinit yüksek mortalite oranlarına sahiptir ve progresif özellik göstermektedir. Desendan nekrotizan mediyastinit, sıklıkla orofarengeyal veya odontojenik şiddetli enfeksiyonlara bağlı gelişen bir komplikasyondur. Desendan nekrotizan mediyastinit, bu enfeksiyonun, boynun fasyal planları boyunca mediyastene uzanımı sonucu oluşur. Oldukça hızlı seyirli ve yüksek mortalite oranları ile ilişkilidir. Akut formdaki mediyasti-nitler nadiren kronik mediyastinite dönüşür. Kronik mediyastinit, granülomatöz mediyastinit, fibrozan mediyastinit ve mediyastinal fibrozis olarak da adlandırılmaktadır. Mediyastenin başlıca tüberküloz ve fungal enfeksiyon nedeni ile fibrozise uğramasıdır. Kronik mediyastinitin altta ya-tan nedenlerine bakıldığında özellikle histoplazmoz enfeksiyonunun endemik olduğu bölgelerde histoplazmoz suçlanmış ancak hastalığın daha çok genetik olarak yatkın bireylerde bir nevi im-münolojik yanıt şeklinde ortaya çıktığı düşünülmektedir. Erken tanı mortaliteyi azaltır. Ancak hastaların atipik bulgularla gelebilmesi nedeniyle tanıda gecikmeler olabilmektedir. Tanıda klinik bulgular ve radyolojik görüntülemelerin önemli yeri vardır. Erken tanı, antibiyotik tedavisi, agre-sif cerrahi debridman ve drenaj başarılı bir tedavi için önemlidir. Tedavi hastaya ve etyolojine yönelik olarak düşünülmeli, her hasta kendi koşulları çerçevesinde değerlendirilmeli ve en önem-lisi tanı en kısa zamanda netleştikten sonra hastalığın ilerleyici ve ağır klinik seyri nedeniyle te-daviye hemen başlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Mediastinal hastalıklar, mediastinal enfeksiyonlar, mediastinit.
[ PDF ]