Posterior Mediastinal Hastalıklar
Dr. Erhan ÖZER, Dr. Hüseyin MELEK

Özet10.5152/gghs.2020.038

Posterior mediyasten; sınırlarını anterior da perikardın posterior kısmı, posteriorda göğüs duvarı ve lateral de kostovertebral sulkus’un oluşturduğu bölgeyi tanımlar. Bu bölgede damar yapıları (inen torasik aort, inferior vena kava ve azigoz ven), sinir yapıları (vagus, interkostal sinirler, sempatik zincir) ve özofagus gibi organlar bulunur. Yetişkinlerde posterior mediyasten yerleşimli kitlelerin çoğunluğu asemptomatik ve benigndir. Tesadüfen tanımlanmış radyografik anormallikler olarak ortaya çıkarlar. Radyolojik olarak kistik veya solid olarak sınıflandırılabilirler. Kistik kitleler tipik olarak bronkojenik kistleri veya özofagus duplikasyon kistlerini temsil ederken, solid kitlelerin büyük kısmı benign nörojenik tümörlerdir. Günümüzde, düşük morbidite ile yapılan minimal invaziv yaklaşımlar posterior mediyastinal kitlelerin büyük çoğunluğuna uygulanabilmektedir. Bu nedenle çoğu yazar, asemptomatik hastalarda bile öncesinde biyopsi gibi tanısal işlem olmaksızın cerrahi rezeksiyonu önermektedir. Ancak asemptomatik lezyonları olan yaşlı veya önemli komorbiditeleri olan hastalarda benign olduğu düşünülen lezyonların seri radyografik incelemelerle takip edilmesi, dramatik bir şekilde büyümeye başlarlarsa, semptom gelişirse veya radyografik görünümde bir değişiklik olursa çıkartılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Posterior mediastinal hastalıklar, etiyoloji, mediastinal kitleler.
[ PDF ]