Timoma Cerrahisi
Dr. Cemal AKER, Dr. Celal Buğra SEZEN, Dr. Muzaffer METİN

Özet10.5152/gghs.2020.040

Timoma ve timik karsinoma sadece timik epitelyumdan köken alır. Timik epitelyal tümörler genel popülasyonda nadir görülür, anterior mediyastinal kitlelerin %50’sini oluştururlar. Erişkinlerde timusun en sık görülen tümörleri olmakla birlikte, insidansları 1-5/100.0000 olarak bildirilen nadir tümörlerdir. Timoması bulunan hastalarda timektomi için standart geleneksel yaklaşım median sternotomidir. Gelişen teknikler ile videotorakoskopik yaklaşım erken evre timomalarda ve myastenia gravis hastalarının tedavisinde giderek yaygın olarak kullanılmaktadır. Videotorakoskopik cerrahi hastane kalış süresi, intraoperatif kanama miktarı ve daha tatminkar kozmetik sonuçları ile açık cerrahiye olan üstün kısımları gösterilmiştir. Bu bölümde anterior mediastinal malignitelerde videotorakoskopik yaklaşım anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Timoma, anterior mediastinal hastalıklar, VATS, timektomi.
[ PDF ]