Mediastinal Lezyonların Minimal İnvaziv Tedavisinde Yeni Gelişmeler
Dr. Ömer ÖNAL

Özet10.5152/gghs.2020.041

Mediastinal kitlelerin tedavisi planlanırken lezyonun boyutu, lokalizasyonu ve çevre yapılara invazyon durumu görüntüleme yöntemleri ile çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Mediastinal lezyonların cerrahi tedavisinde torakotomi, median sternotomi, clamshell, hemiclamshell gibi açık cerrahi teknikler kullanılırken görüntüleme sistemleri ve cerrahi el aletlerinde elde edilen teknolojik gelişmeler ışığında minimal invaziv yöntemler (mediastinoskopi, anterior mediastinotomi, VATS, transservikal insizyon, subksifoid insizyon vb.) kullanılmaya başlanmıştır. Literatür incelendiğinde minimal invaziv yöntemlerin açık cerrahi tekniklere göre daha az ağrı, kanama, düşük morbidite ve kısa hastanede kalış süresi gibi üstünlükleri olduğu bildirilmiştir. Son zamanlarda birçok göğüs cerrahının açık cerrahi yöntemlere ilgisi azalmış olup, minimal invaziv yöntemler daha ön plana çıkmıştır. Ancak hangi yöntem tercih edilirse edilsin temel amacın genel onkolojik prensiplerden ödün vermeden enblok rezeksiyon olduğu unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, mediasten, VATS.
[ PDF ]