Mediasten Hastalıklarında Radyolojik Değerlendirme
Dr. Aytül Hande YARDIMCI, Dr. Özgür KILIÇKESMEZ

Özet10.5152/gghs.2020.028

Semptomatik veya asemptomatik hastalarda radyolojik görüntüleme teknikleri ile çok sayıda farklı mediastinal kitleye rastlanabilir. Bu lezyonların yeri ve bileşimini anlamak ayırıcı tanıyı daraltmak için kritik bir öneme sahiptir. Mediastenin radyolojik bölümlendirilmesi kitlelerin teşhisini bölgelerine göre sınıflamaya yardımcı olur. Bununla birlikte bazı hastalıklar sadece belirli bir bölmede ortaya çıkmaz ve bir bölümden diğerine yayılabilir. Kitlenin doku bileşenleri, vaskülarizasyon derecesi ve çok dedektörlü bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirilen mediastinal yapılarla ilişkileri radyolojik tanının önde gelen sınırlarını oluşturur. Son yıllarda mediastinal kitlelerin doku bileşenlerini doğru bir şekilde tanımlamak için MRG’de özel uygulamalar geliştirilmiştir. Mediastinal kitlelerin malignite olasılığı, semptomatoloji ve hastanın yaşı ile ilişkilidir. Bu makalede klinik öykü ve belirtiler, anatomik pozisyon ve birçok vakada doğru tanıya izin veren farklı görüntüleme yöntemlerinde görülen bazı ayrıntılar göz önünde bulundurularak en sık karşılaşılan mediastinal kitleler gözden geçirilmektedir

Anahtar Kelimeler: Mediasten, kitle, çok dedektörlü bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme.
[ PDF ]