Kapak ve İçerik

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Özel Durumlar: KOAH Hastalarında Yaklaşım: Tanı ve Tedavi

Special Conditions in Non-Small Cell Lung Cancer: Management of Patients with COPD: Diagnosis and Treatment

Dr. Murat ACAT, Dr. Aylin PIHTILI

 Özet  PDF

KHDAK’da Sınıflama, Patoloji ve Moleküler Biyolojideki Yenilikler, Yeni Adenokarsinom Sınıflaması Neyi Değiştirdi?

Classification in Non-small Cell Lung Cancer, Changes in Pathology and Molecular Biology, What Does the New Adenocarcinoma Classification Change?

Dr. Büge ÖZ, Dr. Şebnem BATUR, Dr. Atay ULUDOKUMACI

 Özet  PDF

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Mediastinal Evreleme: EBUS, PET-BT ve Mediastinoskopide Yenilikler

Mediastinal Staging in Non-Small Cell Lung Cancer: Recent Adavnces in EBUS, PET/CT and Mediastinoscopy

Dr. Akif TURNA

 Özet  PDF

Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavide Güncel Durumlar

Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavide Güncel Durumlar

Dr. Muzaffer METİN, Dr. Ali KILIÇGÜN

 Özet  PDF

Evre III N2 Hastalığa Yaklaşım: Neoadjuvan Tedavide Yenilikler

Stage III N2 Disease Approach: New Trends in Neoadjuvant Treatment

Dr. Murat KIYIK

 Özet  PDF

Endobronşiyal Tedavilere Güncel Yaklaşım Current Approach to the Endobronchial Treatment

Current Approach to the Endobronchial Treatment

Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL

 Özet  PDF

Superior Sulkus Tümörlerinde (Pancoast) Güncel Yaklaşım

The Current Management of Superior Sulcus (Pancoast) Tumours

Dr. Necati ÇITAK, Dr. Muzaffer METİN

 Özet  PDF

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tarama, Tanı ve Evrelemedeki Yenilikler

Recent Approaches in Screening, Diagnosis and Treatment of Non-Small Cell Lung Cancer

Dr. Funda YALÇIN, Dr. Mehmet GENCER

 Özet  PDF

Oligometastatik Hastalığın Cerrahi Tedavisi

Surgical Treatment of Oligometastatic Disease

Dr. Soner GÜRSOY

 Özet  PDF

Terminal Hastalar ve Destek Tedavisi

Patients in Terminal Stage and Palliative Care

Dr. Ahmet Emin ERBAYCU

 Özet  PDF

Yaşlılarda Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri

Non-Small Cell Lung Cancer in Elderly

Dr. Murat SEZER

 Özet  PDF

Malign Plevral Efüzyona Yaklaşım

Approach to Malign Pleural Effusion

Dr. Filiz KOŞAR

 Özet  PDF

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum

Chemotherapy in Non-Small Cell Lung Cancer: Current Status

Dr. Hande TURNA

 Özet  PDF

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Hedefe Yönelik Tedavi

Targeted Therapy in Patients with Non-Small Cell Lung Cancer

Dr. Ufuk YILMAZ

 Özet  PDF

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Radyoterapi

Radiotherapy in Non-Small Cell Lung Cancer

Dr. Hale Başak ÇAĞLAR

 Özet  PDF

Türkiye’de Akciğer Kanseri Epidemiyolojisi

Epidemiology of Lung Cancer in Turkey

Dr. Savaş ÖZSU, Dr. Tevfik ÖZLÜ

 Özet  PDF

T4 Tümörlü Hastalarda Cerrahi ve Günümüzdeki Başarısı

Surgical Treatment of Patients With T4 Tumor and Its Nowadays Success

Dr. İsa DÖNGEL, Dr. Okan SOLAK

 Özet  PDF